فرقی نمی‌کند که شنوا باشید یا ناشنوا ، شاغل بودن نقش اساسی و ارزشمندی در امنیت روانی، فردی، اجتماعی و اقتصادی همۀ انسان‌ها دارد. بهبود وضعیت شغلی ناشنوایان می‌تواند در ایجاد بهداشت فردی و...

بیشتر